Home

14 juli 2016: CAO algemeen verbindend verklaard.

Na een langdurige periode van overleg met het ministerie van SZW kan nu worden gemeld dat de CAO Bestuurders VO 2015 - 2017 door de minister algemeen verbindend is verklaard.

De Staatscourant waarin de algemeen verbindend verklaring is opgenomen kunt u hier downloaden.

 

Loonsverhoging CAO VO doorvertaald naar CAO Bestuurders VO.

In de CAO Bestuurders VO 2015 - 2017 is bepaald dat de loonsverhoging die wordt afgesproken in de CAO VO zullen worden doorvertaald naar de CAO Bestuurders VO. In de nieuwbrief 2016-1 kunt u lezen tot op welke wijze de cao partijen daar uitvoering hebben gegeven. In de nieuwsbrief wordt tevens aan besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het algemeen verbindend verklaren van de CAO en is een vooraankondiging opgenomen van de algemene ledenvergadering.

De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

De nieuwe beloningstabel waarin de nieuwe salarisbedragen zijn opgenomen kunt u hier downloaden

 

"Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren"gepubliceerd.

De sectorale regeling wordt vanaf 1 januari  2016 van kracht.

In deze regeling wordt  het volgende geregeld:

a.introductie van een klassensysteem voor de maximale bezoldiging;
b.vaststelling van daaraan gekoppelde verlaagde bezoldigingsmaxima voor 2016;
c.indexering van de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen van de cultuurfondsen.

De regeling kunt u hier downloaden.

Nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs

De Onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hebben op 11 november jl. overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.

Voor de cao voor bestuurders in het VO, inclusief de definitieve beloningstabellen,

 klik hier.

1. De OBV heeft ten doel:

a. de behartiging van de collectieve belangen van zijn leden en hun nagelaten betrekkingen;
b. de behartiging van de belangen van het voortgezet onderwijs.

2. De OBV tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van allen die lid kunnen zijn en het doel van de vereniging onderschrijven;
b. het bepleiten van belangen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel bij allen die invloed kunnen hebben op beslissingen die deze belangen betreffen;
c. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met organisaties van werkgevers, daaronder ook begrepen organisaties die de belangen van de interne toezichthouders in het onderwijs vertegenwoordigen.